De schoolleiding mag in principe geen toestemming verlenen voor extra verlofdagen buiten de schoolvakanties. Mochten er zich toch bijzondere omstandigheden voordoen, dan moet er ruim van tevoren verlof aangevraagd worden bij de teamleider van het desbetreffende leerjaar. Deze aanvraag moet schriftelijk plaatsvinden. Het daartoe bestemde formulier is via de administratie te verkrijgen. Verlofaanvragen worden in behandeling genomen en afgehandeld volgens de richtlijnen van Bureau Leerplicht Plus van de gemeente Amsterdam. Extra verlof aan het begin en aan het eind van het schooljaar wordt niet toegestaan. Ongeoorloofd verzuim wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.