Op het Bindelmeer College is de zorg van hoog niveau. Er houdt een aantal mensen zich bezig met de begeleiding van uw kind:

Mentor

Iedere klas heeft een mentor. Dit is een docent die nauw contact met de leerlingen van zijn klas onderhoudt. De mentor houdt de studieresultaten, maar ook persoonlijke ontwikkeling, het sociale functioneren en het welbevinden van zijn leerlingen bij. De mentor is de eerste aanspreekpunt in de school voor de ouder(s) / verzorger(s).

In leerjaar 1 werken wij met kerndocenten. Het kerndocentschap houdt in dat de mentor aan zijn klas meerdere vakken onderwijst, waaronder ondersteunend Nederlands en rekenen.

Leerlingbegeleider

Per leerjaar is er een leerlingbegeleider. De leerlingbegeleider is het aanspreekpunt voor de mentoren. Samen met de mentor bewaakt de leerlingbegeleider de resultaten, aanwezigheid en het welzijn van leerlingen. Daarnaast worden deze regelmatig tijdens leerlingbesprekingen met de mentor, leerlingbegeleider, vakdocenten onder leiding van de teamleider besproken.

Decaan / LOB-coördinator

Tijdens de schooljaren worden allerlei beslissingen genomen die te maken hebben met de toekomst van onze leerlingen. Voor de begeleiding van dat proces is de decaan verantwoordelijk: hij verzorgt de studie- en beroepskeuzebegeleiding van de leerlingen. In het schooljaar 2020 – 2021 helpen wij leerlingen van alle leerjaren uitgebreid bij het kiezen van een vervolgopleiding of beroep. Deze begeleiding vindt plaats vanaf het eerste leerjaar door diverse projectweken en activiteiten in en om de school, competenties vast te stellen te ontwikkelen via een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan), beroepsinteressetest, gesprekken met de mentor, beroepswerkstukken en presentatie, stages in leerjaar 3, 4 en 5 (afhankelijk van de gevolgde leerweg), voorlichtingen van ROC’s over vervolgopleidingen (opleidingen op niveau 3 en 4) en keuzemotivatie.

Verzuimcoördinator

De verzuimcoördinator controleert ’s morgens welke leerlingen afwezig zijn en belt nodig naar huis en is verantwoordelijk voor het melden van ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator draagt bij aan een adequate zorg van leerlingen die dat nodig hebben en heeft daarom verschillende rollen binnen onze school. Zij is de vertrouwensdocent waarbij zij informatie of advies geeft aan leerlingen, ouder(s) / verzorger(s) of collega’s. Daarnaast heeft zij contacten met docenten, mentoren, ouder(s) / verzorger(s) en externe instanties, is voorzitter van het IZO (interne zorgoverleg) en ZAT (zorg- en adviesteam), verwijst door als dat nodig is en stelt, zo nodig, een ontwikkelingsperspectief op.

Ouder- en kindteam

Het ouder- en kindteam is ook bij ons op school aanwezig. Leerlingen kunnen met vragen of zorgen (gezondheid, ruzies thuis, gepest worden, drank- of drugsproblemen et cetera) terecht bij Karin de Vries. Zij is onze ouder- en kindadviseur en te bereiken op 06 21 50 11 77. Ook ouder(s) / verzorger(s) kunnen contact opnemen met Karin.

Bindelmeer Ondersteuningsproject (BOP)

Leerlingen die vastlopen in hun eigen klas, worden in de BOP-klas geplaatst. Zij gaan voor in ieder geval vier weken in deze klas de lessen volgen. Het doel van het BOP is de terugkeer naar de eigen klas. Bij een traject in de BOP-klas wordt(en) de ouder(s) / verzorger(s) betrokken. Op deze manier wordt er samen onderzocht naar de ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen.

Voor uitgebreidere informatie over de zorg en begeleiding op het Bindelmeer College, kunt u de schoolgids lezen.